foto Simon_g / Shutterstock.com

Simon_g / Shutterstock.com

”Den som fattar rätt beslut snabbast vinner”

Aktuellt Digitalisering skapar förutsättning för samordning och ledningsförmåga och det kan vara svaret på hur Sverige kan skapa en högre operativ förmåga i krigsförbanden och möta en osäkrare omvärld. I Almedalen belyser man frågan utifrån vilka krav en höjd beredskap på svensk försvarslogistik ställer, för att kunna leverera när det gäller. – Det finns ett problem och jag tror att jag har en lösning, säger Harri Larsson, strategichef försvar och nationell säkerhet, Hewlett-Packard Enterprise.

Håkan Söderberg

I höst ska regeringens utredare lägga fram ett förslag på hur materiel och logistikförsörjningen till Försvarsmakten bör utformas, utifrån kravet i den försvarspolitiska inriktningspropositionen om en högre operativ förmåga i krigsförbanden. I botten handlar logistikförsörjningen om att skapa en uthållig militär operativ förmåga. Det i sin tur kräver förmåga att fatta beslut i tid.

I Almedalen kommer frågan att tas upp på ett seminarium med frågeställningen ”Vilka krav ställer höjd beredskap på svensk försvarslogistik för att kunna leverera när det gäller?” Och det är här som Harri Larsson kommer framföra sina synpunkter tillsammans med Ingemar Wahlberg, regeringens utredare om försvarslogistik, Jan Salestrand, statssekreterare på Försvarsdepartementet, Göran Mårtensson, generaldirektör, Försvarets materielverk, samt Anders Silwer, chef för produktionsledningen i Försvarsmakten.

Deltagarna är ledande företrädare för myndigheterna som ansvarar för försvarslogistiken men också från kravställarna, politiken. De ska övertygas om att digitaliseringen är en del av lösningen.

Harri Larsson har en gedigen egen försvarsbakgrund med olika befattningar inom Försvarsmakten. Bland annat som stabsofficer vid Specialförbandsledningen i Stockholm och stabschef och ställföreträdande flottiljchef på F 21 i Luleå. Han har också erfarenhet från insatser i Afghanistan och Tchad.
Harri Larsson har en gedigen egen försvarsbakgrund med olika befattningar inom Försvarsmakten. Bland annat som stabsofficer vid Specialförbandsledningen i Stockholm och stabschef och ställföreträdande flottiljchef på F 21 i Luleå. Han har också erfarenhet från insatser i Afghanistan och Tchad.

– Digitaliseringen ger stora möjligheter om vi är öppen för den. Att kunna samla mätbar information som kan analyseras och delas skapar en lägesbild som i sin tur gör det möjligt att fatta bättre beslut, säger Harri Larsson och fortsätter:

– Militär verksamhet handlar om att samordna egna resurser för att besegra en motståndare. Därmed är tiden avgörande för att vinna. Det vill säga, den som fattar rätt beslut snabbast vinner. Beslut i sin tur fattas med information som grund. Då är digitalisering en förutsättning. Kan man göra det över Försvarsmakten som strider, med Försvarets materielverk som levererar, och industrin som producerar, så kan man få en fungerande försvarslogistisk kedja. Infrastrukturen är en annan viktig del.

Delad information för en ökad effektivitet

För att digitaliseringen ska blomma fullt ut krävs samordning mellan parterna.

– Det handlar bland annat om att dela information för att öka effektiviteten och hitta flaskhalsar. Genom att tillåta ett flöde skapas bättre förutsättningar för bättre och snabbare beslut, förklarar Harri Larsson.

Han påpekar att en hel del i den logistiska kedjan förutsätter förmågan att hantera hemlig information eftersom det är farligt om motståndaren har tillgång till den.

– Alla kan inte dela allt men det finns bra strukturer för att hantera det.

Säkerheten då? Gör inte digitaliseringen det lätt för motståndaren att stänga av strömmen och stoppa det livsnödvändiga flödet?

– Det finns olika sätt att lösa det på, allt ifrån redundans och selektiv åtkomst till informationen i olika säkerhetsklasser. En del av lösningen kan till exempel handla om virtualisering, där det du har framför dig på datorn bara är en spegling av information som finns på en annan plats. Då blir det lite som att stjäla en bioduk för att komma åt filmen. Inte så lyckat. Det är också viktigt att komma ihåg att läckor och möjligheten till sabotage har funnits och finns i alla system, även idag, säger han.

Vill göra rätt. På rätt sätt.

Sedan 2004 har det genomförts sju utredningar kopplat till försvarslogistiken. Det börjar bli bråttom att få en fungerande försvarslogistik enligt Harri Larsson.

Hewlett-Packard Enterprise är ett privat företag. Vad har de att tjäna på ett så hårt engagemang?

Harri Larsson hänvisar till ett citat han läst om företaget innan han började sin anställning: ”Hewlett-Packard will bring technical innovation to humanity and help its clients overcome difficult problems. As a consequence of that we earn money not the other way around!”.

– Det tycker jag är ett sunt sätt att se på verksamheten. Kan vi lösa ett problem åt våra kunder så har vi möjlighet att tjäna pengar. Gör man tvärtom så blir det inte bra, avslutar Harri Larsson.