Robert Limmergård

Robert Limmergård.

Låt oss tala mindre om hoten och mer om våra styrkor

Krönikan Samhällets säkerhet utmanas idag av en rad hot, risker och sårbarheter. Det kan handla om bränder, extrema väder och naturkatastrofer men även av aktörsstyrda hot så som organiserad brottslighet, cyberangrepp, terrorism eller informationsoperationer.

För alla riskområden är rätt information i rätt tid viktigt. Sådan information kan fås genom data från sensorer, databaser, sociala medier och liknande. Sensorsystem för att samla kunskap om omvärlden och ge förutsättningar för rätt åtgärder. Enorma datamängder från billiga respektive mer avancerade sensorer kommer alltmer att samlas och här är koppling till IT stark.

Det finns fem områden där tekniken visar hur säkerhetslösningar utvecklas; fjärrstyrda farkoster (inte bara drönare i luften), fler uppkopplade enheter, fler bärbara enheter, bättre bildhantering, samt analys av stora mängder data.

Sverige har en stark position inom flera områden när det gäller säkerhetsteknik. Ett stort antal företag har vuxit fram under senare år, men marknaden är fortfarande relativt omogen. Marknaden för säkerhetsteknik har för närvarande en årlig tillväxt på cirka åtta procent per år och 66 % av företagen inom samhällssäkerhet bedömer att branschen kommer att öka med mer än tio procent per år de närmaste tre åren. Den svenska exporten – idag 40 % av omsättningen – har fördubblats sedan 2008 och exporten är betydande på områden såsom sensorteknik, kommunikationsteknik samt cybersäkerhet.

 

Det offentliga har en god kunskap om riskerna och företagen har teknik för att skydda samhället.

 

Hotet mot samhället förändras hela tiden och på senare tid har mycket uppmärksamhet riktats mot så kallad hybridkrigföring, vilket egentligen inte är ny företeelse men dess tillämpning har anpassats för att skada vårt öppna, digitala samhälle.

Detta leder till nya utmaningar för att skapa säkerhet och trygghet i fred, kris och konfliktförhållanden. Samhället måste ha förmåga att tidigt kunna analysera vilket hotet är, vem och vad som ligger bakom samt hur motåtgärderna ska riktas – exempelvis berör detta hur man ska hantera cyberattacker initierade av hackergrupper som är fristående men understödda av en annan stat. Ett annat exempel när offensiv teknik används för att påverka media, beslutsfattare och allmänhet i syfte att skada förmågan att hantera olika processer och situationer.

I Almedalen väntar många seminarier om utmaningarna. Gott så, men det finns även stora möjligheter. Det offentliga har en god kunskap om riskerna och företagen har teknik för att skydda samhället. Samhällets aktörer samverkar i huvudsak bra för att skapa ett tryggt Sverige. Sverige är ett robust land. Det är faktiskt styrkor.

Vi är duktiga på säkerhet, inte svaga. Låt oss tala om hur vi kan dra fördel av detta.

Robert Limmergård, Generalsekreterare, Säkerhets- och försvarsföretagen