Foto: stefanholm/Adobe stock.

Foto: stefanholm/Adobe stock.

Säker kommunikation i totalförsvaret – från kris till krigets krav

Säkerhet Samhällets digitalisering skapar nya möjligheter för effektivisering men ökar också risken för sårbarheter. Det svenska totalförsvaret behöver hantera denna utveckling. Nyckeln till framgång är förmågan till samordning, information och kommunikation.

Alexandra Ekström Madrid

Oavsett kris så handlar det i slutändan om att en person ska vidta åtgärder för att hantera och begränsa konsekvenserna av den krisen. I ett större sammanhang handlar det om samordning av samhällets, det vill säga totalförsvarets, resurser för att möta de olika typer av hot vi kan utsättas för.

Harri Larsson
Harri Larsson.

Det är de myndigheter, organisationer och företag som har uppgifter att säkerställa att kritiska samhällsfunktioner inte upphör att fungera. Harri Larsson, strategichef för försvar och nationell säkerhet på DXC Technology berättar att vissa typer av hot kan vara så pass komplexa att det är svårt för en aktör att upptäcka magnituden av krisen innan det är för sent.

– Just tid och korrekt information är de viktigaste faktorerna för att genomföra en lyckad krishantering. Det innebär att man börjar agera i tid och med korrekt information som grund, säger Harri Larsson.

Samhällets krishantering

Krishantering sker på olika nivåer. På lokal nivå är det kommunledningen som är ansvarig, på regional nivå länsstyrelsen och på central nivå MSB och Kriskansliet i regeringen. Beroende på krisens art kan huvudansvaret ligga på olika aktörer såsom polis, brandkår, sjukvård, Försvarsmakten eller någon annan organisation, helt enligt Ansvarsprincipen.

 

Med begränsad tid till förfogande måste människorna som ska hantera krisen kunna komma åt rätt information på ett enkelt och säkert sätt.

Harri Larsson

 

– I en gråzon mellan krig och fred kommer hotbilden vara så komplex att det handlar om samordning mellan flera aktörer. Då är förmågan till att skapa en gemensam lägesbild helt avgörande för samordningen. Med begränsad tid till förfogande måste människorna som ska hantera krisen kunna komma åt rätt information på ett enkelt och säkert sätt, säger Harri Larsson.

Med tanke på de varierande hot totalförsvaret ska hantera så måste ett sådant system möta en omfattande kravbild, allt ifrån djupaste fred till ett fullskaligt krig. Med aktörer som Försvarsmakten, Säpo och FRA är kraven på IT-säkerheten av naturliga skäl mycket hög.

– Vi vet att det finns internationella exempel på lösningar från bland annat Storbritannien och USA. Dessa möjliggör att personal och myndigheter kan komma åt och dela information på fasta och mobila platser utan att eftersätta säkerheten, säger Harri Larsson.

MSB och kriskansliet

MSB har en viktig roll i att säkerställa att de civila aktörernas krav möts. Samtidigt bör samhället ta tillvara redan gjorda investeringar och den kompetens som finns hos till exempel Försvarsmakten.

Med hjälp av modern teknik går det att upptäcka hot tidigt. Inom cyberområdet kommer detta att bli än viktigare, eftersom komplexiteten både är högre och tiden att reagera är kortare.

– I en så komplex fråga är det lätt att se problem och fastna i befintliga regelverk. Jag tror mer på att i liten skala utarbeta praktiska lösningar som kan fungera, exempelvis genom att implementera ett pilotsystem som möter kravbilden i en kommun. När tekniken träffar verkligheten i form av människor och processer kommer de som arbetar med krishantering hitta lösningar för att uppnå de positiva effekterna av samordning. Då kan vi hantera risker, regelverk och metoder. Sällan har verklig innovation realiserats genom enbart diskussion och probleminventering, säger Harri Larsson.